PDI-2021-2026

 
 
 
 
                                                                                                                   PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

 

PALATUL COPIILOR FOCŞANI

 

                                                                                                              2021-2026   

                                                                                    I. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN

           

1. Diagnoza mediului extern

           

Denumit în multe scrieri „Oraşul de pe Milcov”, râul pe care voievodul Ştefan cel Mare a stabilit hotarul dintre Moldova şi Ţara Românească în anul 1482, localitatea a intrat în conştiinţa oamenilor drept „oraşul Unirii”. Toponimia oraşului Focşani se trage de la numele familiei Focşa, „moldoveni buni şi drepţi din vremea lui Ştefan cel Mare”.

Deşi atestat documentar din secolul XVI (30 ianuarie1575 când, Alexandru Vodă din Ţara Românească arată, într-un document, că a fost lovit „cu înşelăciune pe la Focşani de Ioan Vodă”), aşezarea de pe Milcov este mult mai veche. Săpăturile arheologice efectuate în anul 1977 în sudul Focşani-ului atestă că vatra actuală a oraşului a fost locuită încă din neolitic, obiectele descoperite aparţinând culturii Cris (circa 5000 î.Hr.). Au mai fost descoperite un tezaur dacic din secolul III–II î.Hr., un tezaur de monede imperiale romane, alte mărturii ale culturii materiale care au aparţinut carpilor şi sarmaţilor din sec. II-III e.n. Până la începutul secolului XVII-lea, Focşani-ul era consemnat ca sat, iar după anii 1615-1620 se menţionează denumirea de târg, devenind cu timpul cea mai importantă aşezare între Trotuş şi Râmnicu Sărat, aflându-se la confluenţa drumurilor comerciale ce unesc Ţara Românească cu ţările din vestul şi estul Europei. Un moment important în istoria Focşaniului îl constituie perioada Unirii de la 1859, oraşul legându-şi numele de acest act naţional pentru totdeauna. La Focşani a funcţionat, între anii 1859 şi 1862, Comisia Centrală însărcinată cu elaborarea legilor comune celor două Principate, Curtea de Casaţie pentru două Prefecturi (Putna şi Râmnicul Sărat), două tribunale, două poliţii, două secţii ale municipalităţii. În anul 1862 se realizează unirea celor două părţi ale oraşului prin decretul de unificare din 6 iulie 1862 semnat de Alexandru Ioan Cuza, Focşani-ul devenind reşedinţa judeţului Putna.

Un moment important în istoria Focşani-ului îl constituie perioada Unirii de la 1859, oraşul legându-şi numele de acest act naţional pentru totdeauna. La Focşani a funcţionat, între anii 1859 şi 1862, Comisia Centrală însărcinată cu elaborarea legilor comune celor două Principate, Curtea de Casaţie pentru două Prefecturi (Putna şi Râmnicul Sărat), două tribunale, doua poliţii, doua secţii ale municipalităţii. În anul 1862 se realizează unirea celor două părţi ale oraşului prin decretul de unificare din 6 iulie 1862, semnat de Alexandru Ioan CuzaFocşani-ul devenind reşedinţa judeţului Putna.

După anul 1950, se înregistrează un rapid proces de industrializare cu implicaţii directe în procesul de creştere economică, migrarea populaţiei către mediul urban şi, implicit, în structura urbană a localităţii.

Oraşul Focşani a devenit municipiu, reşedinţă a judeţului Vrancea, odată cu noua împărţire administrativ - teritorială a României din anul 1968.

În perioada modernă Focşani-ul a cunoscut cea mai puternică dezvoltare atât economică cât şi culturală.

Deşi este considerat un oraş cu populaţie medie, din punct de vedere al densităţii municipiul Focşani se încadrează printre oraşele cu o densitate brută de 20,556 locuitori pe ha.

 

Între instituţiile de timp liber pentru copii şi elevi, Palatul Copiilor Focşani se situează între cele cu o îndelungată activitate şi cu o tradiţie necontestabilă, înaintea multor altelor similare din ţară. Chiar dacă prezentul nu-i indică o perioadă fastă de glorie, instituţia focşăneană a cunoscut, din fericire, şi o perioadă de ascensiune şi reprezentativitate, legate fiind acestea de contextul general al învăţământului românesc în evoluţie, dar şi de ambientul local al dezvoltării socio-economice a municipiului şi judeţului.

Existenţa instituţiei de activităţi extraşcolare din Focşani îşi are rădăcinile legate de înfiinţarea Organizaţiei Pionierilor în această urbe. Aceasta s-a petrecut la începutul anilor 1950, când după modelul şcolii copiilor sovietici. La scurt timp în 1952 în Focşani, pe atunci raion arondat regiunii Bârlad, a fost înfiinţată Casa Pionierilor căreia i s-a repartizat ca sediu un imobil într-o casă naţionalizată. Pentru început avea un buget de doar 1800 de lui, banii de atunci şi puteau fi acoperite cinci norme.

În anul 1953, elev înscris la cercul de literatură, teatru şi poveşti a devenit şi Gâsculescu Ion de la Şcoala nr. 2 din oraş, cel care avea să devină peste ani directorul acestei instituţii şi reprezentantul României pe lângă Asociaţia Europeană a Instituţiilor de timp liber pentru copii şi tineri.

Politica de stat din perioada anilor 1960-1970 presupunea ca în domeniul educaţiei copiilor să se facă eforturi sporite, şi în acest cadru şi în Casa Pionierilor au apărut noi domenii de abordare de activităţi. Era nevoie de mai mult spaţiu pentru cercurile cu copii care trecuseră de 15. A urmat perioada cea mai fastă pentru activitatea Casei pionierilor, numărul cercurilor sporind continuu, ajungând înaintea revoluţiei din 1989 la 24 de domenii de activitate. Între acestea unele cercuri s-a detaşat cu performanţe la nivel naţional.

Ar fi trebuit ca în acest an instituţia să sărbătorească 60 de ani de existenţă, existenţă cu care puţine alte instituţii se pot lăuda. Şi poate nu este timpul trecut. Au însemnat aceşti ani evoluţii şi involuţii, dar toate racordate la timp existenţial, cerinţe şi posibilităţi.

Ar mai fi trebuit subliniat faptul că Palatul Copiilor Focşani este instituţie coordonatoare pentru cluburile copiilor din Odobeşti, Mărăşeti, Panciu şi Adjud, este centru metodic pentru acestea şi le acordă sprijinul.

O remarcă se impune, demonstrată de atâţia ani de existenţă a instituţiei: numai acolo unde a existat pasiune şi multă muncă a existat şi continuitate şi succes.  

 

 

 

Focşani-ul are o reţea şcolară diversificată, în care îşi desfăşoară activitatea un număr semnificativ de preşcolari, elevi în învăţământul primar, gimnazial, liceal precum şi elevi din  şcolile de arte şi meserii. Anual un număr de peste 1100 de preşcolari şi elevi din judeţul Vrancea frecventează activităţile de la Palatul Copiilor Focşani.

Palatul Copiilor se află situat într-o zonă centrală, oferind posibilitatea elevilor de a frecventa activităţile acestuia.

 

PUNCTE TARI:

©disponibilitate pt. participare la festivaluri si concursuri nationale

©interes crescut pt. proiecte europene

© potenţial turistic deosebit;

© populaţie şcolară suficientă pentru funcţionarea unităţii conform regulamentului palatelor şi cluburilor copiilor;

© experienţa din partea colectivului în domeniul educativ extraşcolar;

© toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională;

i©nteres al cadrelor didactice pentru formare profesională;  pentru formare de diferite tipuri, grade didactice sau formare în specialitate;

© personal didactic calificat cu competenţe în valorificarea potenţialului creativ al copiilor foarte angajat în transmiterea experienţei pozitive în educaţie;

© existenţa unei oferte educaţionale bogate şi diversificate şi posibilitatea îmbogăţirii an de an a Calendarului de activităţi educative proprii, în funcţie de opţiunile copiilor şi de experienţa şi priceperea colectivului;

© reuşita în asigurarea de modalităţi variate şi atractive de petrecere a timpului liber al elevilor;

 © acces sporit şi egalitate de şanse pentru toţi copiii oferit de încadrarea Palatului în rândul şcolilor existând astfel gratuitate în şcolarizare;

© existenţa unei finalităţi prin posibilitatea participării la manifestări punctuale la nivel local, judeţean, naţional;

© rezultate bune obţinute la aceste manifestări;

© vizibilitate actului educaţional în comunitate prin mediatizarea concursurilor, festivalurilor, expoziţiilor, care prin caracterul lor atrăgător, mobilizator, de noutate şi spectaculos corespund agendei media;

© laborator de informatică bine dotat, conectat la internet;

© colaborare bună a şcolii cu comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea tot mai accentuată a acestora în viaţa şcolii;

© finalizarea şi derularea unor proiecte privind dotarea şi reabilitarea şcolii (finalizarea grupurilor sociale, înlocuirea tâmplăriei cu geamuri şi uşi termopane din lemn stratificat)

© asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice.

© existenţa unor parteneriate educaţionale naţionale şi internaţionale cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.

PUNCTE SLABE:

© disponibilizarea forţei de muncă;

© tendinţa de părăsire de către unii părinţi ai copiilor pentru un loc de muncă în ţările europene;

© lipsa spaţiului optim pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi extracurricular;

© reducerea numărului de elevi de vârstă şcolară datorită stabilirii lor cu părinţii în afara ţării;

© interesul scăzut din partea copiilor rămaşi în supravegherea bunicilor sau rudelor;

© fonduri financiare insuficiente alocate de inspectorat pentru satisfacerea nevoilor unităţii;

© neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extraşcolară o are asupra personalităţii elevului având drept consecinţă, plasarea pe listele de priorităţi ale tuturor forurilor abilitate a se ocupa de problematici şcolare, pe ultimele locuri;

© minimalizarea activităţilor de „timp liber” de către unele cadre didactice din şcoli perpetuându-se mentalitatea eronată potrivit căreia elevul trebuie să se dedice permanent şi integral studiului specific educaţiei formale;

© absenţa fondurilor bugetare necesare desfăşurării activităţilor educative extraşcolare (cheltuieli materiale consumabile, materiale didactice, cărţi, mijloace de inventar, mijloace fixe, investiţii, reparaţii, cheltuieli deplasări, premii);

© insuficienta angajare la proiecte de finanţare prin programe europene;

© ofera scazuta de formare continua pt. act. nonformale.

OPORTUNITĂŢI:

Ø redimensionarea activităţilor de la nivelul Palatului Copiilor, oportunitate deschisă tuturor copiilor şi tinerilor (ca şi timp, spaţiu, grup ţintă, lărgire de servicii) aici existând ca şi în şcoală o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa publică prin promovarea unor politici educaţionale de compatibilizare între starea de fapt şi standardele de atins;

Ø amplificarea dimensiunii europene prin accesarea programelor de cooperare internaţională;

Ø valorificarea permanentă a potenţialului cognitiv şi creator al elevilor prin iniţierea a noi proiecte educative;

Ø sporirea interesului elevilor în implicarea directă în proiectarea, mediatizarea, realizarea, continuarea unor proiecte educative – iniţierea în acţiuni de voluntariat;

Ø promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii.

AMENINŢĂRI:

Øpromovarea unei atitudini dispreţuitoare la adresa activităţilor educative extraşcolare;

Ø persistenţa absenţei cadrului legislativ care să certifice şi să reglementeze activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

Ø dezavantajul creat de existenţa unor programe şcolare prea încărcate;

Ø influenţa negativă a străzii;

Ø scăderea populaţiei.

 

 

2. Diagnoza mediului intern

            1. Informaţii generale privind unitatea

            Scurt istoric

     Palatul Copiilor Focşani a fost înfiinţat sub denumirea de „Casa Pionierilor”, funcţionând la acea dată cu un număr restrâns de activităţi.       

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Copiilor Focşani se află în incinta Liceului „Gh. Asachi” din Focşani.

      Astfel condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor sunt acceptabile, cei aproximativ 1100  de preşcolari şi elevi care participă la activităţile cercurilor obţin rezultate deosebite cu care ne mândrim atât pe plan local cât şi pe plan interjudeţean şi naţional.

                  Tipul unităţii de învăţământ: cuprinde copii din ciclul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

                  Forma de învăţământ: zi.

                  Unitatea de învăţământ este subordonată Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2. Construcţia şcolară

 

                  Palatul Copiilor Focşani funcţionează într-o clădire a cărei destinaţie iniţială a fost aceea de internat a unui liceu, iar construcţia găzduieşte şi alte forme de învăţământ (şcoală postliceală).

                  Spaţiul de învăţământ are o suprafaţă totală a sălilor de cerc de 500 mp.

                  Unitatea dispune de 13 cabinete în care îşi desfăşoară activitatea copiii.

 

                  3. Utilităţi

 

                  Unitatea este conectată la reţeaua orăşenească de canalizare şi de încălzire şi este alimentată cu energie electrică de la reţeaua naţională de electricitate.

 

                  4. Resurse curriculare

 

                              P Palatul Copiilor  Focşani este o unitate de învăţământ vocaţional, cu caracter extracurricular prin care se aprofundează şi se şlefuiesc talente, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei şi opţiunilor elevilor, unde se organizează cel mai bine timpul liber al elevilor prin programe educative.

                PPalatul Copiilor din Focşani este organizat în baza Legii nr. 84/1995 – Legea învăţământului, a Legii nr. 128/1997 – Legea privind Statutul Personalului Didactic, Legea nr. 1/2011, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Palatelor şi Cluburilor Copiilor din 2006 şi este în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, fiind finanţat de la Bugetul de Stat.

                                   P Palatul Copiilor  Focşani cuprinde o gamă variată de activităţi, rezervate copiilor din învăţământul preşcolar, gimnazial şi liceal, structurată pe trei domenii de activitate: tehnico-ştiinţific, cultural-artistic şi sportiv-turistic.

                        Activitatea se desfăşoară astfel:

·        10,5 norme cu 93 de grupe 1156 copii la Palatul Copiilor Focşani,

·        5 cercuri cu 540 de copii la Clubul Copiilor Odobeşti,

·        4,5norme,5 cercuri cu 648 de copii la Clubul Copiilor Panciu,

·        3 norme,4 cercuri cu 324 de copii la Filiala Adjud

·        1 cerc cu 108 copii la Filiala Mărăşeşti.

                P Pregătirea elevilor este asigurată de cadre didactice cu bogate cunoştinţe în domeniu.

P   Palatul Copiilor Focşani este o prezenţă activă în viaţa comunităţii.

P   Elevii dotaţi şi talentaţi participă cu rezultate bune şi foarte bune la activităţile şi concursurile locale, regionale, naţionale şi internaţionale, făcând o bună imagine municipiului Focşani şi învăţământului vrâncean.

P   Palatul Copiilor din Focşani realizează parteneriate cu administraţia locală, unităţi şcolare, ONG-uri, alte instituţii.

P   Palatul Copiilor Focşani întreţine relaţii de colaborare permanente cu toate unităţile şcolare din municipiu şi în mod deosebit cu părinţii elevilor (înscrierea la cercuri se face cu acordul acestora şi este gratuită).

P   În vacanţele şcolare Palatul Copiilor devine centru activ de vacanţă, asigurând organizarea unor activităţi cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportiv-educative.

În cadrul Palatului Copiilor Focşani activitatea este organizată astfel:

 

Nr. crt.

Cercul

Norma didactică

Specialitate

Mod de încadrare

1.

Artă textilă, creaţie confecţii

1

Tehnologia chimică a produselor textile, piele, înlocuitori

Titular

 

2.

Pictură / Desen

1

Teologie ortodoxă

Titular

3.

Pictură / Desen

1

Institutori desen

Supl. calif.

4.

Cultură şi civilizaţie engleză

1

Limbă şi literatură spaniolă – limbă şi literatură engleză

Titular

5.

Matematică aplicată în tehnica de calcul

1

Matematică

Titular

6.

Karting

1

Tehnologia construcţiilor de maşini

Titular

7.

Muzică uşoară, vocală şi instrumentală

1

Pedagogie muzicală

Titular

8.

Construcţii electronice, construcţii radio

1

Electronică

Titular

9.

Protecţia mediului / Ecologie

1

Biologie

Titular

10.

Electronică, automatizări

1

Telefonie, telegrafie

Titular

11.

Aeromodele, rachetomodele

1

Naviganţi activi

Titular

12.

Dans popular

1

Maistru instructor coregrafie

Supl.calif.

13.

Karting

1

Maşini unelte

Titular

14.

Protecţia mediului/Ecologie

1

Protecţia mediului/Ecologie

Supl.calif.

15.

Dans modern

1

Educaţie fizică şi sport

Titular

16.

Ecoturism

1

Geografie

Titular

17.

Informatică

1

Matematică aplicată

Titular

18.

Dans modern

1

Educaţie fizică şi sport

Titular

19.

Karting

1

Ingineria autovehiculelor

Titular

20.

Artă textilă

1

Creator proiectant îmbrăcăminte

Titular

21.

Informatică

1

Matematică

Titular

22.

Creaţii confecţii

1

Creator proiectant îmbrăcăminte

Supl. calif.,

23.

Karting

1

Electromecanică

Titular

24.

Machete construcţii de maşini

1

Utilaj chimic şi petrochimic

Titular

 
 

PUNCTE TARI:

© aria curriculară cuprinde cercuri care prezintă interes pentru copii;

© proiectele educative au obiective strategice realizabile, atractive;

© posibilitatea desfăşurării unor activităţi culturale atractive, reuşite.

PUNCTE SLABE:

© număr restrâns de cercuri;

© baza materială învechită (mobilier).

OPORTUNITĂŢI:

Ø gratuitatea activităţilor;

Ø accesul tuturor copiilor indiferent de rasă, religie, apartenenţă politică;

Ø posibilitatea desfăşurării activităţii pe trei nivele;

Ø posibilitatea folosirii unei programe proprii întocmită după consultarea copiilor;

Ø posibilităţi multiple de valorificare a priceperilor şi deprinderilor;

Ø timp suficient de lucru cu grupa.

AMENIŢĂRI:

Ø dificultăţi în desfăşurarea activităţilor din perioada vacanţei de vară datorită numărului mic de elevi care vin în această perioadă la palat;

Ø imposibilitatea efectuării concediului de odihnă de către cadrele didactice.

 

 

                  5. Resurse materiale

 

                  Activităţile cercurilor se desfăşoară în toate cele şapte zile ale săptămânii, în funcţie de orarul copiilor, fie cerc are propria dotare cu echipamente şi mijloace didactice specifice (dotare sub cerinţele actuale), dotarea cu mobilier este critică, acesta fiind foarte vechi la unele cercuri.

                  Spaţiile şcolare oferă condiţii mulţumitoare pentru desfăşurarea unor activităţi de calitate: este respectat normativul privind spaţiul şcolar, condiţiile de încălzire sunt bune şi este creat un climat adecvat activităţilor de cerc.

                 

PUNCTE TARI:

© săli de cerc;

© secretariat dotat cu calculator;

© contabilitate dotată cu calculator;

© majoritatea cercurilor dotate cu calculator;

© cercurile de informatică sunt dotate cu calculatoare;

© 4 carturi de ultimă generaţie;

PUNCTE SLABE:

© parte din calculatoare au uzură fizică şi morală;

© dotarea cu mijloace didactice din surse extrabugetare.

 

6. Informaţii privind personalul didactic şi nedidactic

 

                  Palatul Copiilor Focşani funcţionează în anul şcolar 2016-2017 cu un număr de 11 cercuri, ocupate de 9 cadre didactice titulare, 2 cadre didactice suplinitoare calificate cu o pregătire de specialitate corespunzătoare postului. Dispunem de 3 posturi personal didactic auxiliar (1  contabil, 1 secretar, 1 administrator) şi un număr de 3 norme (3 persoane) personal de întreţinere şi personal de îngrijire (1 muncitor calificat şi 2 îngrijitoare).

                  La cluburile copiilor şi filialele din judeţ funcţionează un număr de 24 cadre din care 22 sunt titulari.

                  Unitatea este condusă de doamna profesor Raluca Maria Anghel, absolventă a Facultăţii de Tehnologia chimică a produselor textile, piele şi înlocuitori, specialitatea Artă textilă, grad didactic I, vechime la catedră 25 de ani.

                  Cercurile sunt constituite din 10-15 copii pentru cercurile în care se desfăşoară activitate de masă, 4-10 copii pentru cercurile unde se lucrează individual.

 

 

PUNCTE TARI:

© cadre didactice cu pregătire de specialitate;

© cadre didactice titulare;

© populaţie şcolară numeroasă;

© relaţia profesor–elev este bazată pe colaborare şi parteneriat;

© relaţia conducere – colectiv de cadre didactice este de colaborare.

PUNCTE SLABE:

© slaba activitate de formare continuă şi perfecţionare;

© persistenţa unor manifestări conservatoare în activitate.

OPĂORTUNITĂŢI:

Ø existenţa cadrului legislativ adecvat;

Ø susţinerea financiară a activităţilor din buget;

Ø existenţa programelor pentru formarea continuă a cadrelor didactice;

Ø posibilitatea unei colaborări permanente cu cadrele didactice din şcoli.

AMENINŢĂRI:

Ø salarizare modestă ce determină cadrele didactice să părăsească sistemul;

Ø lipsa formatorilor pe probleme extraşcolare.

 

 

7. Informaţii cu privire la elevi

 

Conform regulamentului de funcţionare a cluburilor şi palatelor copiilor, precum şi a normelor legislative în vigoare cele 24 cercuri au un număr de 228 de grupe de copii, anual un număr de 2736 de elevi solicită înscrierea la activităţile cercurilor, număr de elevi suficient pentru a funcţiona conform normativelor în vigoare.

Numărul copiilor înscrişi la începutul anului şcolar este mult mai mare decât cel din cursul anului, situaţie datorată abandonului şcolar.

Cauzele renunţării la activităţile unor cercuri o găsim în slaba cunoaştere a obiectivelor propuse de fiecare cerc (oferta educaţională a cercurilor nu a fost înţeleasă de toţi copiii), atitudinea unor cadre didactice care folosesc ca pedeapsă pentru nerealizările copiilor în procesul instructiv-educativ interzicerea participării la activităţile cercurilor, atitudinea unor părinţi, precum şi slaba proiectare şi desfăşurare a unor activităţi, gradul redus de atractivitate etc.

La sfârşitul fiecărui an, elevii cu rezultate deosebite participă la concursurile de profil la nivel judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional.

 

PUNCTE TARI:

© cercurile sunt solicitate de un număr mare de copii;

© participarea la concursuri; 

© rezultate bune şi foarte bune la concursurile pe profil;

© frecvenţă bună la activităţile cercurilor.

PUNCTE SLABE:

© renunţarea unor copii la activităţile cercurilor;

© slaba consiliere a cadrelor didactice şi părinţilor;

© oferta educaţională nu este cunoscută de toţi copii;

© număr redus de cercuri.

OPĂORTUNITĂŢI:

Ø accesul tuturor copiilor la activităţile cercurilor.

AMENINŢĂRI:

Ø dezinteresul unor cadre didactice faţă de activităţile clubului.

 

 

8. Relaţia cu comunitatea

            Palatul Copiilor Focşani are o bună colaborare cu şcolile din oraş, cu cluburile din judeţ precum şi cu palatele şi cluburile din ţară. Conducătorii de cercuri participă la comisiile metodice şi cercurile pedagogice ale unităţilor şcolare, invităm cadre didactice la activităţile organizate de palat, managerii participă la analizele semestriale şi anuale.

            Există o colaborare permanentă cu autorităţile locale prin implicarea palatului în desfăşurarea unor acţiuni la nivelul oraşului.

            La nivelul cercurilor şi al unităţii sunt organizate lectorate, întâlniri cu părinţii, audienţe, însă numărul părinţilor interesaţi de modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor cercurilor precum şi de felul cum trebuie să se implice în activitatea palatului este redus.

            Există un număr mare de parteneriate cu unităţile şcolare din municipiu şi zona limitrofă, cu administraţia locală, cu instituţii cu atribuţii pe linie educativă.

 

PUNCTE TARI:

© colaborare bună cu autorităţile locale;

© colaborare bună cu toate şcolile din oraş; ©existenţa parteneriatelor cu şcolile din oraş;

©părinţii copiilor sunt implicaţi în activităţile manageriale.

PUNCTE SLABE:

© slaba comunicare cu agenţii economici;

© implicarea părinţilor în organizarea unor activităţi pentru fonduri extrabugetare.

OPORTUNITĂŢI:

Ø oferta educaţională diversificată;

Ø baza materială satisfăcătoare;

Ø pregătirea în specialitate a conducătorilor de cerc.

AMENINŢĂRI:

Ø stabilirea părinţilor în ţările din Comunitatea europeană;

Ø slaba consiliere a cadrelor didactice şi a părinţilor.

            Cap. I. Viziunea unităţii:

           

            Petrecerea timpului liber al copiilor în mod plăcut şi util prin programe educative, instructiv-educative, conform opţiunilor copiilor, a dorinţei acestora de a petrece clipe plăcute în mod organizat.

 

            Cap. II. Misiunea unităţii

 

            Organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar prin care se completează şi se aprofundează cunoştinţele însuşite în procesul instructiv-educativ, se dezvoltă priceperi şi deprinderi potrivit vocaţiei  şi opţiunilor copiilor, se formează şi se dezvoltă capacităţi intelectuale, se descoperă şi se cultivă talentele, se stimulează spiritul creator şi de investigaţie, formarea şi afirmarea personalităţii individuale, educarea elevilor în spiritul democraţiei participative.

            Palatul Copiilor Focşani organizează şi desfăşoară manifestări consacrate unor evenimente istorice, concursuri, expoziţii, simpozioane, serbări şi carnavaluri, jocuri distractive, tabere de profil etc.

 

Cap. III. Ţinte strategice

 

1.      Pregătirea şi deschiderea festivă a anului şcolar.

2.      Îmbogăţirea bazei didactico-materiale.

3.      Menţinerea elevilor la activităţile cercurilor pe parcursul întregului an şcolar.

4.      Creşterea prestigiului unităţii prin intermediului activităţilor.

5.      Extinderea şi diversificarea conţinutului activităţilor din vacanţa de vară cu oferte educative corespunzătoare, bazate pe programe educative care să atragă un număr cât mai mare de copii.

             

Cap. III. Opţiuni strategice

1. Pregătirea şi deschiderea festivă a anului şcolar

4Consilierea conducătorilor de cercuri.

4Realizarea ofertei educaţionale.

4Înscrierea elevilor la cercuri.

4Întocmirea documentelor şcolare.

 

2. Îmbogăţirea bazei didactico-materiale

4Folosirea eficientă a bazei didactico-materiale.

4Sensibilizarea sponsorilor prin oferte educative ale cercurilor  cultural-artritice şi tehnico-ştiinţifice.

3. Menţinerea elevilor la activităţile cercurilor pe parcursul întregului an şcolar

4Sensibilizarea elevilor prin activităţi interesante şi atractive.

4Perfecţionarea şi formarea continuă a conducătorilor de cercuri.

4Folosirea cu eficienţă a bazei materiale.

4Consilierea cadrelor didactice şi a părinţilor.

 

4. Creşterea prestigiului unităţii prin intermediul activităţii

4Marcarea unor evenimente importante din istoria ţării sau a unor sărbători cu dedicaţie pe plan local şi în localităţile învecinate.

4Descoperirea şi cultivarea talentelor în domeniul interpretării creaţiilor proprii a cântecului şi dansului.

4Valorificarea potenţialului cultural din cadrul unităţii în scopul creşterii prestigiului Palatului Copiilor în cadrul comunităţii locale.

4Stimularea elevilor talentaţi prin implicarea lor în desfăşurarea spectacolelor cultural-artistice.

 

5. Extinderea şi diversificarea conţinutului activităţilor din vacanţa de vară cu oferte educative corespunzătoare, bazate pe programe educative care să atragă un număr cât mai mare de copii.

4Programarea conducătorilor de cercuri în activitate şi distribuirea sarcinilor.

4Întocmirea programelor educative.

4Realizarea ofertelor educaţionale pentru perioada vacanţei de vară.

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

 

Pregătirea şi deschiderea noului an şcolar

 

1.      Realizarea ofertei educative a fiecărui cerc şi prezentarea ei în cadrul C.P. al cadrelor didactice.

Termen: 18 septembrie 2018                    

Răspunde: conducătorii de cercuri

 

2.      Realizarea a 100 de afişe cu oferta educaţională a Palatului Copiilor Focşani.

Termen: 28 septembrie 2018

Răspunde: directorul

 

 

3.      Difuzarea afişelor cu oferta educaţională a palatului în toate unităţile şcolare din municipiu.

Termen: 30 septembrie 2018

Răspunde: directorul şi toate cadrele didactice

 

4.      Participarea la deschiderea festivă a anului şcolar 2018-2019 şi prezentarea ofertei educative.

Termen: 29 septembrie 2018

Răspunde: directorul şi toate cadrele didactice

 

5.      Înscrierea copiilor la activităţile cercurilor.

Deplasarea în şcoli pentru distribuirea ofertelor educaţionale.

Termen: 12-20 septembrie 2018

Răspunde: directorul şi toate cadrele didactice

 

6.      Întocmirea grupelor, a orarului şi transmiterea lui în şcoli.

Termen: 16-30 septembrie 2018

Răspunde:  cadrele didactice din Palat

 

7.      Deschiderea festivă a activităţilor în cadrul Palatului Copiilor

§ Prezentarea rezultatelor la concursurile din anul şcolar precedent.

§ Activitate cultural artistică.

Termen:  29 septmbrie 2018

                                               Răspunde: directorul şi întreg personalul din palat

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

 

Îmbogăţirea bazei didactico-materiale

 

            Activităţi

                        © Întreţinerea şi folosirea cu eficienţă a bazei didactico-materiale.

© Dotarea unităţii cu mijloace moderne de învăţământ.

            Obiective

                        © Atragerea elevilor la activităţile cercurilor.

© Menţinerea  elevilor la activităţi pe parcursul întregului an şcolar.

© Obţinerea unor rezultate bune la concursuri.

            Resurse

                   a. Financiare

                        © Prin contribuţia părinţilor (se propune o contribuţie benevolă de până la 10 lei pe an).

© Prin activităţi cu plată organizate de comitetul de părinţi (cultural-artistice, expoziţii cu vânzare etc.).

© Sponsorizări şi donaţii (vor fi sensibilizate în acest sens firmele).

© Din bugetul local.

b. Materiale

© Se vor procura mijloacele de învăţământ necesare activităţilor.

c. Umane

© Menţinerea unei legături bune cu partenerii care vor fi sensibilizaţi prin oferte în scopul realizării de acţiuni comune.

                                     Termen: 13 iunie 2018

                         Răspund: directorul şi cadrele didactice din palat

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

 

Creşterea prestigiului unităţii noastre prin intermediul activităţilor

 

            Activităţi

                        © Marcarea unor evenimente importante din istoria ţării sau a unor sărbători cu dedicaţie pe plan local şi în localităţile învecinate.

            Obiective

                        © Descoperirea şi cultivarea talentelor în domeniul interpretării creaţiilor proprii a cântecului şi dansului.

© Valorificarea potenţialului cultural din cadrul unităţii în scopul creşterii prestigiului Palatului Copiilor în cadrul comunităţii locale.

© Stimularea elevilor talentaţi prin implicarea lor în desfăşurarea spectacolelor cultural-artistice.

            Activităţi cultural-artistice prin care se vor realiza obiectivele propuse:

                        © Deschiderea festivă a noului an şcolar;

© Prezentarea rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent;

© Precizări pentru noul an şcolar (calendarul activităţilor);

© Spectacol cultural-artistic.

                                                 Termen: 29 septimbrie 2018

                         Răspund: directorul şi comisia cultural-artistică

Resurse

                   a. Financiare

                        © Din sponsorizări sau donaţii;

© Din fonduri obţinute în urma unor activităţi culturale cu plată; .

© Contribuţia părinţilor.

b. Materiale

© Realizarea unor casete audio-video şi popularizarea lor în scopul obţinerii fondurilor materiale;

© Promovarea unei sonorizări corespunzătoare.

c. Umane

© Comunitatea locală şi membrii cercurilor cultural-artistice.

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

 

Extinderea şi diversificarea conţinutului activităţilor din vacanţa de vară prin oferte educative care să atragă un număr cât mai mare de elevi

 

            Activităţi:

1.      Întocmirea ofertelor educative şi transmiterea lor în şcoli;

2.     Desfăşurarea unor activităţi atractive conform proiectelor educative elaborate de conducătorii de cercuri programaţi în activitate: concursuri, expoziţii, drumeţii, jocuri în aer liber, jocuri pe calculator, recitaluri de poezie etc.

 

            Obiective:

1.      Atragerea unui număr cât mai mare de copii pentru petrecerea timpului liber cât mai plăcut şi mai util;

2.      Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de comportare civilizată, protejarea mediului înconjurător, respectarea valorilor culturale şi a tradiţiilor româneşti..

Resurse

                   a. Financiare

                        © Din sponsorizări sau donaţii;

b. Materiale

© Folosirea materialelor şi mijloacelor didactice din dotare.

c. Umane

© Elevii înscrişi la activităţile cercurilor precum şi alţii copii care doresc să-şi petreacă timpul liber prin programele educative specifice vacanţei de vară.

                                    

 

 

                                                                        Director,

                                                            prof. Raluca Maria Anghel

PROIECT DE DEZVOLTARE

INSTITUŢIONALĂ

 

PALATUL COPIILOR FOCŞANI

 

                                                                                                              2015-2020       

                                                                                    I. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN

           

1. Diagnoza mediului extern

           

Denumit în multe scrieri „Oraşul de pe Milcov”, râul pe care voievodul Ştefan cel Mare a stabilit hotarul dintre Moldova şi Ţara Românească în anul 1482, localitatea a intrat în conştiinţa oamenilor drept „oraşul Unirii”. Toponimia oraşului Focşani se trage de la numele familiei Focşa, „moldoveni buni şi drepţi din vremea lui Ştefan cel Mare”.

Deşi atestat documentar din secolul XVI (30 ianuarie1575 când, Alexandru Vodă din Ţara Românească arată, într-un document, că a fost lovit „cu înşelăciune pe la Focşani de Ioan Vodă”), aşezarea de pe Milcov este mult mai veche. Săpăturile arheologice efectuate în anul 1977 în sudul Focşani-ului atestă că vatra actuală a oraşului a fost locuită încă din neolitic, obiectele descoperite aparţinând culturii Cris (circa 5000 î.Hr.). Au mai fost descoperite un tezaur dacic din secolul III–II î.Hr., un tezaur de monede imperiale romane, alte mărturii ale culturii materiale care au aparţinut carpilor şi sarmaţilor din sec. II-III e.n. Până la începutul secolului XVII-lea, Focşani-ul era consemnat ca sat, iar după anii 1615-1620 se menţionează denumirea de târg, devenind cu timpul cea mai importantă aşezare între Trotuş şi Râmnicu Sărat, aflându-se la confluenţa drumurilor comerciale ce unesc Ţara Românească cu ţările din vestul şi estul Europei. Un moment important în istoria Focşaniului îl constituie perioada Unirii de la 1859, oraşul legându-şi numele de acest act naţional pentru totdeauna. La Focşani a funcţionat, între anii 1859 şi 1862, Comisia Centrală însărcinată cu elaborarea legilor comune celor două Principate, Curtea de Casaţie pentru două Prefecturi (Putna şi Râmnicul Sărat), două tribunale, două poliţii, două secţii ale municipalităţii. În anul 1862 se realizează unirea celor două părţi ale oraşului prin decretul de unificare din 6 iulie 1862 semnat de Alexandru Ioan Cuza, Focşani-ul devenind reşedinţa judeţului Putna.

Un moment important în istoria Focşani-ului îl constituie perioada Unirii de la 1859, oraşul legându-şi numele de acest act naţional pentru totdeauna. La Focşani a funcţionat, între anii 1859 şi 1862, Comisia Centrală însărcinată cu elaborarea legilor comune celor două Principate, Curtea de Casaţie pentru două Prefecturi (Putna şi Râmnicul Sărat), două tribunale, doua poliţii, doua secţii ale municipalităţii. În anul 1862 se realizează unirea celor două părţi ale oraşului prin decretul de unificare din 6 iulie 1862, semnat de Alexandru Ioan CuzaFocşani-ul devenind reşedinţa judeţului Putna.

După anul 1950, se înregistrează un rapid proces de industrializare cu implicaţii directe în procesul de creştere economică, migrarea populaţiei către mediul urban şi, implicit, în structura urbană a localităţii.

Oraşul Focşani a devenit municipiu, reşedinţă a judeţului Vrancea, odată cu noua împărţire administrativ - teritorială a României din anul 1968.

În perioada modernă Focşani-ul a cunoscut cea mai puternică dezvoltare atât economică cât şi culturală.

Deşi este considerat un oraş cu populaţie medie, din punct de vedere al densităţii municipiul Focşani se încadrează printre oraşele cu o densitate brută de 20,556 locuitori pe ha.

 

Între instituţiile de timp liber pentru copii şi elevi, Palatul Copiilor Focşani se situează între cele cu o îndelungată activitate şi cu o tradiţie necontestabilă, înaintea multor altelor similare din ţară. Chiar dacă prezentul nu-i indică o perioadă fastă de glorie, instituţia focşăneană a cunoscut, din fericire, şi o perioadă de ascensiune şi reprezentativitate, legate fiind acestea de contextul general al învăţământului românesc în evoluţie, dar şi de ambientul local al dezvoltării socio-economice a municipiului şi judeţului.

Existenţa instituţiei de activităţi extraşcolare din Focşani îşi are rădăcinile legate de înfiinţarea Organizaţiei Pionierilor în această urbe. Aceasta s-a petrecut la începutul anilor 1950, când după modelul şcolii copiilor sovietici. La scurt timp în 1952 în Focşani, pe atunci raion arondat regiunii Bârlad, a fost înfiinţată Casa Pionierilor căreia i s-a repartizat ca sediu un imobil într-o casă naţionalizată. Pentru început avea un buget de doar 1800 de lui, banii de atunci şi puteau fi acoperite cinci norme.

În anul 1953, elev înscris la cercul de literatură, teatru şi poveşti a devenit şi Gâsculescu Ion de la Şcoala nr. 2 din oraş, cel care avea să devină peste ani directorul acestei instituţii şi reprezentantul României pe lângă Asociaţia Europeană a Instituţiilor de timp liber pentru copii şi tineri.

Politica de stat din perioada anilor 1960-1970 presupunea ca în domeniul educaţiei copiilor să se facă eforturi sporite, şi în acest cadru şi în Casa Pionierilor au apărut noi domenii de abordare de activităţi. Era nevoie de mai mult spaţiu pentru cercurile cu copii care trecuseră de 15. A urmat perioada cea mai fastă pentru activitatea Casei pionierilor, numărul cercurilor sporind continuu, ajungând înaintea revoluţiei din 1989 la 24 de domenii de activitate. Între acestea unele cercuri s-a detaşat cu performanţe la nivel naţional.

Ar fi trebuit ca în acest an instituţia să sărbătorească 60 de ani de existenţă, existenţă cu care puţine alte instituţii se pot lăuda. Şi poate nu este timpul trecut. Au însemnat aceşti ani evoluţii şi involuţii, dar toate racordate la timp existenţial, cerinţe şi posibilităţi.

Ar mai fi trebuit subliniat faptul că Palatul Copiilor Focşani este instituţie coordonatoare pentru cluburile copiilor din Odobeşti, Mărăşeti, Panciu şi Adjud, este centru metodic pentru acestea şi le acordă sprijinul.

O remarcă se impune, demonstrată de atâţia ani de existenţă a instituţiei: numai acolo unde a existat pasiune şi multă muncă a existat şi continuitate şi succes.  

 

 

 

Focşani-ul are o reţea şcolară diversificată, în care îşi desfăşoară activitatea un număr semnificativ de preşcolari, elevi în învăţământul primar, gimnazial, liceal precum şi elevi din  şcolile de arte şi meserii. Anual un număr de peste 1100 de preşcolari şi elevi din judeţul Vrancea frecventează activităţile de la Palatul Copiilor Focşani.

Palatul Copiilor se află situat într-o zonă centrală, oferind posibilitatea elevilor de a frecventa activităţile acestuia.

 

PUNCTE TARI:

©disponibilitate pt. participare la festivaluri si concursuri nationale

©interes crescut pt. proiecte europene

© potenţial turistic deosebit;

© populaţie şcolară suficientă pentru funcţionarea unităţii conform regulamentului palatelor şi cluburilor copiilor;

© experienţa din partea colectivului în domeniul educativ extraşcolar;

© toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională;

i©nteres al cadrelor didactice pentru formare profesională;  pentru formare de diferite tipuri, grade didactice sau formare în specialitate;

© personal didactic calificat cu competenţe în valorificarea potenţialului creativ al copiilor foarte angajat în transmiterea experienţei pozitive în educaţie;

© existenţa unei oferte educaţionale bogate şi diversificate şi posibilitatea îmbogăţirii an de an a Calendarului de activităţi educative proprii, în funcţie de opţiunile copiilor şi de experienţa şi priceperea colectivului;

© reuşita în asigurarea de modalităţi variate şi atractive de petrecere a timpului liber al elevilor;

 © acces sporit şi egalitate de şanse pentru toţi copiii oferit de încadrarea Palatului în rândul şcolilor existând astfel gratuitate în şcolarizare;

© existenţa unei finalităţi prin posibilitatea participării la manifestări punctuale la nivel local, judeţean, naţional;

© rezultate bune obţinute la aceste manifestări;

© vizibilitate actului educaţional în comunitate prin mediatizarea concursurilor, festivalurilor, expoziţiilor, care prin caracterul lor atrăgător, mobilizator, de noutate şi spectaculos corespund agendei media;

© laborator de informatică bine dotat, conectat la internet;

© colaborare bună a şcolii cu comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea tot mai accentuată a acestora în viaţa şcolii;

© finalizarea şi derularea unor proiecte privind dotarea şi reabilitarea şcolii (finalizarea grupurilor sociale, înlocuirea tâmplăriei cu geamuri şi uşi termopane din lemn stratificat)

© asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice.

© existenţa unor parteneriate educaţionale naţionale şi internaţionale cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.

PUNCTE SLABE:

© disponibilizarea forţei de muncă;

© tendinţa de părăsire de către unii părinţi ai copiilor pentru un loc de muncă în ţările europene;

© lipsa spaţiului optim pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi extracurricular;

© reducerea numărului de elevi de vârstă şcolară datorită stabilirii lor cu părinţii în afara ţării;

© interesul scăzut din partea copiilor rămaşi în supravegherea bunicilor sau rudelor;

© fonduri financiare insuficiente alocate de inspectorat pentru satisfacerea nevoilor unităţii;

© neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extraşcolară o are asupra personalităţii elevului având drept consecinţă, plasarea pe listele de priorităţi ale tuturor forurilor abilitate a se ocupa de problematici şcolare, pe ultimele locuri;

© minimalizarea activităţilor de „timp liber” de către unele cadre didactice din şcoli perpetuându-se mentalitatea eronată potrivit căreia elevul trebuie să se dedice permanent şi integral studiului specific educaţiei formale;

© absenţa fondurilor bugetare necesare desfăşurării activităţilor educative extraşcolare (cheltuieli materiale consumabile, materiale didactice, cărţi, mijloace de inventar, mijloace fixe, investiţii, reparaţii, cheltuieli deplasări, premii);

© insuficienta angajare la proiecte de finanţare prin programe europene;

© ofera scazuta de formare continua pt. act. nonformale.

OPORTUNITĂŢI:

Ø redimensionarea activităţilor de la nivelul Palatului Copiilor, oportunitate deschisă tuturor copiilor şi tinerilor (ca şi timp, spaţiu, grup ţintă, lărgire de servicii) aici existând ca şi în şcoală o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa publică prin promovarea unor politici educaţionale de compatibilizare între starea de fapt şi standardele de atins;

Ø amplificarea dimensiunii europene prin accesarea programelor de cooperare internaţională;

Ø valorificarea permanentă a potenţialului cognitiv şi creator al elevilor prin iniţierea a noi proiecte educative;

Ø sporirea interesului elevilor în implicarea directă în proiectarea, mediatizarea, realizarea, continuarea unor proiecte educative – iniţierea în acţiuni de voluntariat;

Ø promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii.

AMENINŢĂRI:

Øpromovarea unei atitudini dispreţuitoare la adresa activităţilor educative extraşcolare;

Ø persistenţa absenţei cadrului legislativ care să certifice şi să reglementeze activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

Ø dezavantajul creat de existenţa unor programe şcolare prea încărcate;

Ø influenţa negativă a străzii;

Ø scăderea populaţiei.

 

 

2. Diagnoza mediului intern

            1. Informaţii generale privind unitatea

            Scurt istoric

     Palatul Copiilor Focşani a fost înfiinţat sub denumirea de „Casa Pionierilor”, funcţionând la acea dată cu un număr restrâns de activităţi.       

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Copiilor Focşani se află în incinta Liceului „Gh. Asachi” din Focşani.

      Astfel condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor sunt acceptabile, cei aproximativ 1100  de preşcolari şi elevi care participă la activităţile cercurilor obţin rezultate deosebite cu care ne mândrim atât pe plan local cât şi pe plan interjudeţean şi naţional.

                  Tipul unităţii de învăţământ: cuprinde copii din ciclul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

                  Forma de învăţământ: zi.

                  Unitatea de învăţământ este subordonată Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2. Construcţia şcolară

 

                  Palatul Copiilor Focşani funcţionează într-o clădire a cărei destinaţie iniţială a fost aceea de internat a unui liceu, iar construcţia găzduieşte şi alte forme de învăţământ (şcoală postliceală).

                  Spaţiul de învăţământ are o suprafaţă totală a sălilor de cerc de 500 mp.

                  Unitatea dispune de 13 cabinete în care îşi desfăşoară activitatea copiii.

 

                  3. Utilităţi

 

                  Unitatea este conectată la reţeaua orăşenească de canalizare şi de încălzire şi este alimentată cu energie electrică de la reţeaua naţională de electricitate.

 

                  4. Resurse curriculare

 

                              P Palatul Copiilor  Focşani este o unitate de învăţământ vocaţional, cu caracter extracurricular prin care se aprofundează şi se şlefuiesc talente, se dezvoltă aptitudini potrivit vocaţiei şi opţiunilor elevilor, unde se organizează cel mai bine timpul liber al elevilor prin programe educative.

                PPalatul Copiilor din Focşani este organizat în baza Legii nr. 84/1995 – Legea învăţământului, a Legii nr. 128/1997 – Legea privind Statutul Personalului Didactic, Legea nr. 1/2011, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Palatelor şi Cluburilor Copiilor din 2006 şi este în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, fiind finanţat de la Bugetul de Stat.

                                   P Palatul Copiilor  Focşani cuprinde o gamă variată de activităţi, rezervate copiilor din învăţământul preşcolar, gimnazial şi liceal, structurată pe trei domenii de activitate: tehnico-ştiinţific, cultural-artistic şi sportiv-turistic.

                        Activitatea se desfăşoară astfel:

·        10,5 norme cu 93 de grupe 1156 copii la Palatul Copiilor Focşani,

·        5 cercuri cu 540 de copii la Clubul Copiilor Odobeşti,

·        4,5norme,5 cercuri cu 648 de copii la Clubul Copiilor Panciu,

·        3 norme,4 cercuri cu 324 de copii la Filiala Adjud

·        1 cerc cu 108 copii la Filiala Mărăşeşti.

                P Pregătirea elevilor este asigurată de cadre didactice cu bogate cunoştinţe în domeniu.

P   Palatul Copiilor Focşani este o prezenţă activă în viaţa comunităţii.

P   Elevii dotaţi şi talentaţi participă cu rezultate bune şi foarte bune la activităţile şi concursurile locale, regionale, naţionale şi internaţionale, făcând o bună imagine municipiului Focşani şi învăţământului vrâncean.

P   Palatul Copiilor din Focşani realizează parteneriate cu administraţia locală, unităţi şcolare, ONG-uri, alte instituţii.

P   Palatul Copiilor Focşani întreţine relaţii de colaborare permanente cu toate unităţile şcolare din municipiu şi în mod deosebit cu părinţii elevilor (înscrierea la cercuri se face cu acordul acestora şi este gratuită).

P   În vacanţele şcolare Palatul Copiilor devine centru activ de vacanţă, asigurând organizarea unor activităţi cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportiv-educative.

În cadrul Palatului Copiilor Focşani activitatea este organizată astfel:

 

Nr. crt.

Cercul

Norma didactică

Specialitate

Mod de încadrare

1.

Artă textilă, creaţie confecţii

1

Tehnologia chimică a produselor textile, piele, înlocuitori

Titular

 

2.

Pictură / Desen

1

Teologie ortodoxă

Titular

3.

Pictură / Desen

1

Institutori desen

Supl. calif.

4.

Cultură şi civilizaţie engleză

1

Limbă şi literatură spaniolă – limbă şi literatură engleză

Titular

5.

Matematică aplicată în tehnica de calcul

1

Matematică

Titular

6.

Karting

1

Tehnologia construcţiilor de maşini

Titular

7.

Muzică uşoară, vocală şi instrumentală

1

Pedagogie muzicală

Titular

8.

Construcţii electronice, construcţii radio

1

Electronică

Titular

9.

Protecţia mediului / Ecologie

1

Biologie

Titular

10.

Electronică, automatizări

1

Telefonie, telegrafie

Titular

11.

Aeromodele, rachetomodele

1

Naviganţi activi

Titular

12.

Dans popular

1

Maistru instructor coregrafie

Supl.calif.

13.

Karting

1

Maşini unelte

Titular

14.

Protecţia mediului/Ecologie

1

Protecţia mediului/Ecologie

Supl.calif.

15.

Dans modern

1

Educaţie fizică şi sport

Titular

16.

Ecoturism

1

Geografie

Titular

17.

Informatică

1

Matematică aplicată

Titular

18.

Dans modern

1

Educaţie fizică şi sport

Titular

19.

Karting

1

Ingineria autovehiculelor

Titular

20.

Artă textilă

1

Creator proiectant îmbrăcăminte

Titular

21.

Informatică

1

Matematică

Titular

22.

Creaţii confecţii

1

Creator proiectant îmbrăcăminte

Supl. calif.,

23.

Karting

1

Electromecanică

Titular

24.

Machete construcţii de maşini

1

Utilaj chimic şi petrochimic

Titular

 
 

PUNCTE TARI:

© aria curriculară cuprinde cercuri care prezintă interes pentru copii;

© proiectele educative au obiective strategice realizabile, atractive;

© posibilitatea desfăşurării unor activităţi culturale atractive, reuşite.

PUNCTE SLABE:

© număr restrâns de cercuri;

© baza materială învechită (mobilier).

OPORTUNITĂŢI:

Ø gratuitatea activităţilor;

Ø accesul tuturor copiilor indiferent de rasă, religie, apartenenţă politică;

Ø posibilitatea desfăşurării activităţii pe trei nivele;

Ø posibilitatea folosirii unei programe proprii întocmită după consultarea copiilor;

Ø posibilităţi multiple de valorificare a priceperilor şi deprinderilor;

Ø timp suficient de lucru cu grupa.

AMENIŢĂRI:

Ø dificultăţi în desfăşurarea activităţilor din perioada vacanţei de vară datorită numărului mic de elevi care vin în această perioadă la palat;

Ø imposibilitatea efectuării concediului de odihnă de către cadrele didactice.

 

 

                  5. Resurse materiale

 

                  Activităţile cercurilor se desfăşoară în toate cele şapte zile ale săptămânii, în funcţie de orarul copiilor, fie cerc are propria dotare cu echipamente şi mijloace didactice specifice (dotare sub cerinţele actuale), dotarea cu mobilier este critică, acesta fiind foarte vechi la unele cercuri.

                  Spaţiile şcolare oferă condiţii mulţumitoare pentru desfăşurarea unor activităţi de calitate: este respectat normativul privind spaţiul şcolar, condiţiile de încălzire sunt bune şi este creat un climat adecvat activităţilor de cerc.

                 

PUNCTE TARI:

© săli de cerc;

© secretariat dotat cu calculator;

© contabilitate dotată cu calculator;

© majoritatea cercurilor dotate cu calculator;

© cercurile de informatică sunt dotate cu calculatoare;

© 4 carturi de ultimă generaţie;

PUNCTE SLABE:

© parte din calculatoare au uzură fizică şi morală;

© dotarea cu mijloace didactice din surse extrabugetare.

 

6. Informaţii privind personalul didactic şi nedidactic

 

                  Palatul Copiilor Focşani funcţionează în anul şcolar 2017-2018 cu un număr de 11 cercuri, ocupate de 9 cadre didactice titulare, 2 cadre didactice suplinitoare calificate cu o pregătire de specialitate corespunzătoare postului. Dispunem de 3 posturi personal didactic auxiliar (1  contabil, 1 secretar, 1 administrator) şi un număr de 3 norme (3 persoane) personal de întreţinere şi personal de îngrijire (1 muncitor calificat şi 2 îngrijitoare).

                  La cluburile copiilor şi filialele din judeţ funcţionează un număr de 24 cadre din care 22 sunt titulari.

                  Unitatea este condusă de doamna profesor Raluca Maria Anghel, absolventă a Facultăţii de Tehnologia chimică a produselor textile, piele şi înlocuitori, specialitatea Artă textilă, grad didactic I, vechime la catedră 25 de ani.

                  Cercurile sunt constituite din 10-15 copii pentru cercurile în care se desfăşoară activitate de masă, 4-10 copii pentru cercurile unde se lucrează individual.

 

 

PUNCTE TARI:

© cadre didactice cu pregătire de specialitate;

© cadre didactice titulare;

© populaţie şcolară numeroasă;

© relaţia profesor–elev este bazată pe colaborare şi parteneriat;

© relaţia conducere – colectiv de cadre didactice este de colaborare.

PUNCTE SLABE:

© slaba activitate de formare continuă şi perfecţionare;

© persistenţa unor manifestări conservatoare în activitate.

OPĂORTUNITĂŢI:

Ø existenţa cadrului legislativ adecvat;

Ø susţinerea financiară a activităţilor din buget;

Ø existenţa programelor pentru formarea continuă a cadrelor didactice;

Ø posibilitatea unei colaborări permanente cu cadrele didactice din şcoli.

AMENINŢĂRI:

Ø salarizare modestă ce determină cadrele didactice să părăsească sistemul;

Ø lipsa formatorilor pe probleme extraşcolare.

 

 

7. Informaţii cu privire la elevi

 

Conform regulamentului de funcţionare a cluburilor şi palatelor copiilor, precum şi a normelor legislative în vigoare cele 24 cercuri au un număr de 228 de grupe de copii, anual un număr de 2736 de elevi solicită înscrierea la activităţile cercurilor, număr de elevi suficient pentru a funcţiona conform normativelor în vigoare.

Numărul copiilor înscrişi la începutul anului şcolar este mult mai mare decât cel din cursul anului, situaţie datorată abandonului şcolar.

Cauzele renunţării la activităţile unor cercuri o găsim în slaba cunoaştere a obiectivelor propuse de fiecare cerc (oferta educaţională a cercurilor nu a fost înţeleasă de toţi copiii), atitudinea unor cadre didactice care folosesc ca pedeapsă pentru nerealizările copiilor în procesul instructiv-educativ interzicerea participării la activităţile cercurilor, atitudinea unor părinţi, precum şi slaba proiectare şi desfăşurare a unor activităţi, gradul redus de atractivitate etc.

La sfârşitul fiecărui an, elevii cu rezultate deosebite participă la concursurile de profil la nivel judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional.

 

PUNCTE TARI:

© cercurile sunt solicitate de un număr mare de copii;

© participarea la concursuri; 

© rezultate bune şi foarte bune la concursurile pe profil;

© frecvenţă bună la activităţile cercurilor.

PUNCTE SLABE:

© renunţarea unor copii la activităţile cercurilor;

© slaba consiliere a cadrelor didactice şi părinţilor;

© oferta educaţională nu este cunoscută de toţi copii;

© număr redus de cercuri.

OPĂORTUNITĂŢI:

Ø accesul tuturor copiilor la activităţile cercurilor.

AMENINŢĂRI:

Ø dezinteresul unor cadre didactice faţă de activităţile clubului.

 

 

8. Relaţia cu comunitatea

            Palatul Copiilor Focşani are o bună colaborare cu şcolile din oraş, cu cluburile din judeţ precum şi cu palatele şi cluburile din ţară. Conducătorii de cercuri participă la comisiile metodice şi cercurile pedagogice ale unităţilor şcolare, invităm cadre didactice la activităţile organizate de palat, managerii participă la analizele semestriale şi anuale.

            Există o colaborare permanentă cu autorităţile locale prin implicarea palatului în desfăşurarea unor acţiuni la nivelul oraşului.

            La nivelul cercurilor şi al unităţii sunt organizate lectorate, întâlniri cu părinţii, audienţe, însă numărul părinţilor interesaţi de modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor cercurilor precum şi de felul cum trebuie să se implice în activitatea palatului este redus.

            Există un număr mare de parteneriate cu unităţile şcolare din municipiu şi zona limitrofă, cu administraţia locală, cu instituţii cu atribuţii pe linie educativă.

 

PUNCTE TARI:

© colaborare bună cu autorităţile locale;

© colaborare bună cu toate şcolile din oraş; ©existenţa parteneriatelor cu şcolile din oraş;

©părinţii copiilor sunt implicaţi în activităţile manageriale.

PUNCTE SLABE:

© slaba comunicare cu agenţii economici;

© implicarea părinţilor în organizarea unor activităţi pentru fonduri extrabugetare.

OPORTUNITĂŢI:

Ø oferta educaţională diversificată;

Ø baza materială satisfăcătoare;

Ø pregătirea în specialitate a conducătorilor de cerc.

AMENINŢĂRI:

Ø stabilirea părinţilor în ţările din Comunitatea europeană;

Ø slaba consiliere a cadrelor didactice şi a părinţilor.

            Cap. I. Viziunea unităţii:

           

            Petrecerea timpului liber al copiilor în mod plăcut şi util prin programe educative, instructiv-educative, conform opţiunilor copiilor, a dorinţei acestora de a petrece clipe plăcute în mod organizat.

 

            Cap. II. Misiunea unităţii

 

            Organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar prin care se completează şi se aprofundează cunoştinţele însuşite în procesul instructiv-educativ, se dezvoltă priceperi şi deprinderi potrivit vocaţiei  şi opţiunilor copiilor, se formează şi se dezvoltă capacităţi intelectuale, se descoperă şi se cultivă talentele, se stimulează spiritul creator şi de investigaţie, formarea şi afirmarea personalităţii individuale, educarea elevilor în spiritul democraţiei participative.

            Palatul Copiilor Focşani organizează şi desfăşoară manifestări consacrate unor evenimente istorice, concursuri, expoziţii, simpozioane, serbări şi carnavaluri, jocuri distractive, tabere de profil etc.

 

Cap. III. Ţinte strategice

 

1.      Pregătirea şi deschiderea festivă a anului şcolar.

2.      Îmbogăţirea bazei didactico-materiale.

3.      Menţinerea elevilor la activităţile cercurilor pe parcursul întregului an şcolar.

4.      Creşterea prestigiului unităţii prin intermediului activităţilor.

5.      Extinderea şi diversificarea conţinutului activităţilor din vacanţa de vară cu oferte educative corespunzătoare, bazate pe programe educative care să atragă un număr cât mai mare de copii.

             

Cap. III. Opţiuni strategice

1. Pregătirea şi deschiderea festivă a anului şcolar

4Consilierea conducătorilor de cercuri.

4Realizarea ofertei educaţionale.

4Înscrierea elevilor la cercuri.

4Întocmirea documentelor şcolare.

 

2. Îmbogăţirea bazei didactico-materiale

4Folosirea eficientă a bazei didactico-materiale.

4Sensibilizarea sponsorilor prin oferte educative ale cercurilor  cultural-artritice şi tehnico-ştiinţifice.

3. Menţinerea elevilor la activităţile cercurilor pe parcursul întregului an şcolar

4Sensibilizarea elevilor prin activităţi interesante şi atractive.

4Perfecţionarea şi formarea continuă a conducătorilor de cercuri.

4Folosirea cu eficienţă a bazei materiale.

4Consilierea cadrelor didactice şi a părinţilor.

 

4. Creşterea prestigiului unităţii prin intermediul activităţii

4Marcarea unor evenimente importante din istoria ţării sau a unor sărbători cu dedicaţie pe plan local şi în localităţile învecinate.

4Descoperirea şi cultivarea talentelor în domeniul interpretării creaţiilor proprii a cântecului şi dansului.

4Valorificarea potenţialului cultural din cadrul unităţii în scopul creşterii prestigiului Palatului Copiilor în cadrul comunităţii locale.

4Stimularea elevilor talentaţi prin implicarea lor în desfăşurarea spectacolelor cultural-artistice.

 

5. Extinderea şi diversificarea conţinutului activităţilor din vacanţa de vară cu oferte educative corespunzătoare, bazate pe programe educative care să atragă un număr cât mai mare de copii.

4Programarea conducătorilor de cercuri în activitate şi distribuirea sarcinilor.

4Întocmirea programelor educative.

4Realizarea ofertelor educaţionale pentru perioada vacanţei de vară.

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

 

Pregătirea şi deschiderea noului an şcolar

 

1.      Realizarea ofertei educative a fiecărui cerc şi prezentarea ei în cadrul C.P. al cadrelor didactice.

Termen: 18 septembrie 2018                  

Răspunde: conducătorii de cercuri

 

2.      Realizarea a 100 de afişe cu oferta educaţională a Palatului Copiilor Focşani.

Termen: 28 septembrie 2018

Răspunde: directorul

 

 

3.      Difuzarea afişelor cu oferta educaţională a palatului în toate unităţile şcolare din municipiu.

Termen: 30 septembrie 2018

Răspunde: directorul şi toate cadrele didactice

 

4.      Participarea la deschiderea festivă a anului şcolar 2018-2019 şi prezentarea ofertei educative.

Termen: 29 septembrie 2018

Răspunde: directorul şi toate cadrele didactice

 

5.      Înscrierea copiilor la activităţile cercurilor.

Deplasarea în şcoli pentru distribuirea ofertelor educaţionale.

Termen: 12-20 septembrie 2018

Răspunde: directorul şi toate cadrele didactice

 

6.      Întocmirea grupelor, a orarului şi transmiterea lui în şcoli.

Termen: 16-30 septembrie 2018

Răspunde:  cadrele didactice din Palat

 

7.      Deschiderea festivă a activităţilor în cadrul Palatului Copiilor

§ Prezentarea rezultatelor la concursurile din anul şcolar precedent.

§ Activitate cultural artistică.

Termen:  29 septmbrie 2018

                                               Răspunde: directorul şi întreg personalul din palat

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

 

Îmbogăţirea bazei didactico-materiale

 

            Activităţi

                        © Întreţinerea şi folosirea cu eficienţă a bazei didactico-materiale.

© Dotarea unităţii cu mijloace moderne de învăţământ.

            Obiective

                        © Atragerea elevilor la activităţile cercurilor.

© Menţinerea  elevilor la activităţi pe parcursul întregului an şcolar.

© Obţinerea unor rezultate bune la concursuri.

            Resurse

                   a. Financiare

                        © Prin contribuţia părinţilor (se propune o contribuţie benevolă de până la 10 lei pe an).

© Prin activităţi cu plată organizate de comitetul de părinţi (cultural-artistice, expoziţii cu vânzare etc.).

© Sponsorizări şi donaţii (vor fi sensibilizate în acest sens firmele).

© Din bugetul local.

b. Materiale

© Se vor procura mijloacele de învăţământ necesare activităţilor.

c. Umane

© Menţinerea unei legături bune cu partenerii care vor fi sensibilizaţi prin oferte în scopul realizării de acţiuni comune.

                                     Termen: 13 iunie 2018

                         Răspund: directorul şi cadrele didactice din palat

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

 

Creşterea prestigiului unităţii noastre prin intermediul activităţilor

 

            Activităţi

                        © Marcarea unor evenimente importante din istoria ţării sau a unor sărbători cu dedicaţie pe plan local şi în localităţile învecinate.

            Obiective

                        © Descoperirea şi cultivarea talentelor în domeniul interpretării creaţiilor proprii a cântecului şi dansului.

© Valorificarea potenţialului cultural din cadrul unităţii în scopul creşterii prestigiului Palatului Copiilor în cadrul comunităţii locale.

© Stimularea elevilor talentaţi prin implicarea lor în desfăşurarea spectacolelor cultural-artistice.

            Activităţi cultural-artistice prin care se vor realiza obiectivele propuse:

                        © Deschiderea festivă a noului an şcolar;

© Prezentarea rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent;

© Precizări pentru noul an şcolar (calendarul activităţilor);

© Spectacol cultural-artistic.

                                                 Termen: 29 septimbrie 2018

                         Răspund: directorul şi comisia cultural-artistică

Resurse

                   a. Financiare

                        © Din sponsorizări sau donaţii;

© Din fonduri obţinute în urma unor activităţi culturale cu plată; .

© Contribuţia părinţilor.

b. Materiale

© Realizarea unor casete audio-video şi popularizarea lor în scopul obţinerii fondurilor materiale;

© Promovarea unei sonorizări corespunzătoare.

c. Umane

© Comunitatea locală şi membrii cercurilor cultural-artistice.

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL

 

Extinderea şi diversificarea conţinutului activităţilor din vacanţa de vară prin oferte educative care să atragă un număr cât mai mare de elevi

 

            Activităţi:

1.      Întocmirea ofertelor educative şi transmiterea lor în şcoli;

2.     Desfăşurarea unor activităţi atractive conform proiectelor educative elaborate de conducătorii de cercuri programaţi în activitate: concursuri, expoziţii, drumeţii, jocuri în aer liber, jocuri pe calculator, recitaluri de poezie etc.

 

            Obiective:

1.      Atragerea unui număr cât mai mare de copii pentru petrecerea timpului liber cât mai plăcut şi mai util;

2.      Dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de comportare civilizată, protejarea mediului înconjurător, respectarea valorilor culturale şi a tradiţiilor româneşti..

Resurse

                   a. Financiare

                        © Din sponsorizări sau donaţii;

b. Materiale

© Folosirea materialelor şi mijloacelor didactice din dotare.

c. Umane

© Elevii înscrişi la activităţile cercurilor precum şi alţii copii care doresc să-şi petreacă timpul liber prin programele educative specifice vacanţei de vară.

                                    

 

 

                                                                        Director,

                                                            prof. Raluca Maria Anghel